15
mar
Comparteix:

La crisi de la Covid ha posat con­tra les cor­des mol­tes empre­ses. Algu­nes no ho han pogut superar, perquè l’impacte de la pandèmia no els ha donat cap opor­tu­ni­tat i el suport de les admi­nis­tra­ci­ons ha arri­bat tard i mala­ment. D’altres han aguan­tat el que no estava escrit i en els pròxims mesos es dis­po­sen a sor­tir del pou, toca­des però enfor­ti­des de l’experiència. Devem un sen­tit home­natge i un sin­cer agraïment a la capa­ci­tat de resistència de les dones i els homes que tre­ba­llen en mol­tes d’aques­tes empre­ses. No hem d’obli­dar mai que, dar­rere del benes­tar de la majo­ria de cata­lans i cata­la­nes, hi ha una empresa. I encara més, cal fer arri­bar el nos­tre suport i la nos­tra soli­da­ri­tat als que no han acon­se­guit sal­var els mobles davant les mesu­res extre­mes que les admi­nis­tra­ci­ons han pres per evi­tar la pro­pa­gació del virus.

Caldrà imple­men­tar, a més del suport a les empre­ses amb difi­cul­tats, línies d’ajut a les per­so­nes que aquesta crisi ha expul­sat del món de l’empresa, perquè puguin empren­dre nous pro­jec­tes. Les Cam­bres, a l’inici de la cam­pa­nya, vam foca­lit­zar el nos­tre suport a evi­tar els tan­ca­ments. La cam­pa­nya #Que cap empresa tan­qui es va ini­ciar l’abril del 2020 i va arri­bar a unes 2.000 empre­ses. Ten­dim a tra­duir-ho tot en xifres econòmiques, però en aque­lla pri­mera cam­pa­nya, a banda de sis­te­ma­tit­zar els ajuts vigents i ofe­rir infor­mació clara i fide­digna, vam posar l’accent en l’acom­pa­nya­ment a l’empre­sa­riat. No es parla gaire d’aquest tema. La soci­e­tat no és prou cons­ci­ent de la pressió psi­cològica que han de supor­tar molts empre­sa­ris, que tenen sota la seva res­pon­sa­bi­li­tat el rumb d’un negoci del qual sovint depe­nen mol­tes famílies. De vega­des, els empre­sa­ris neces­si­ten una veu pro­pera, que els parli de tu a tu, sense fal­ses pro­me­ses embol­ca­lla­des amb llen­guatge burocràtic. I, sobre­tot, que els enco­mani entu­si­asme i coratge per tirar enda­vant amb una feina noble, plena d’entre­bancs però també de satis­fac­ci­ons.

Les Cam­bres cata­la­nes con­ti­nuem, ara amb una segona fase d’aquests ajuts al sec­tor empre­sa­rial, amb la cam­pa­nya #Aixeca el teu negoci, que està ofe­rint suport actiu a les empre­ses més toca­des per la crisi de la Covid. A par­tir dels fons pro­pis de les Cam­bres, als quals hem sumat fons de la Gene­ra­li­tat, Feder, Fons Social Euro­peu o del Minis­teri de Comerç, hem pre­pa­rat un paquet de ser­veis per a empre­ses i autònoms (a cost zero o molt rebai­xat) gràcies a l’acord amb deter­mi­nats proveïdors. De moment hem acon­se­guir sumar ajuts per valor d’uns 10 mili­ons d’euros i hem atès més de 8.000 empre­ses (entre aques­tes un 46% d’autònoms). Les peti­ci­ons que hem rebut de les empre­ses i els autònoms dibui­xen un claríssim horitzó dels can­vis empre­sa­ri­als del futur.

Els ana­lis­tes ja han adver­tit que la Covid, més enllà del mal ter­ri­ble que està cau­sant al nos­tre tei­xit empre­sa­rial, ser­virà per acti­var molts can­vis de futur que, en un con­text nor­mal, hau­rien tri­gat molts anys a fer-se rea­li­tat. Es podria resu­mir dient que la Covid ens mata el pre­sent però ens avança el futur. A par­tir de l’anàlisi de les peti­ci­ons de les empre­ses ens ado­nem que els ser­veis digi­tals ocu­pen el pri­mer lloc en el rànquing dels can­vis empre­sa­ri­als: pla­nes web, boti­gues en línia i tele­tre­ball. El segon ser­vei més deman­dat és el suport per a l’ober­tura de nous mer­cats a l’estran­ger, per com­pen­sar el tan­ca­ment dels mer­cats habi­tu­als. En aquest punt, a banda de les res­tric­ci­ons obli­ga­des per la pandèmia, també hi ha influït el Bre­xit.

Aquesta cam­pa­nya es man­tindrà vigent, finançada amb recur­sos pro­pis de les Cam­bres, durant tot el 2021. La pandèmia ha sem­brat molt de dolor, una crisi de greus con­seqüències soci­als que cos­tarà de superar, però també una lla­vor de futur que entre totes i tots hem de fer ger­mi­nar.

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.