03
mar
Comparteix:

Carta oberta als i a les membres dels Ple:
Davant la recurrència d’actes vandàlics contra les forces d’ordre públic i establiments d’activitat econòmica que aixoplugats sota legítimes convocatòries pacífiques de manifestacions en favor de la llibertat d’expressió distorsionen totalment el sentit d’aquestes, les presidentes i presidents de les Cambres de Comerç de Catalunya, des del seu Consell General ens adrecem als nostres plenaris, que representen, proporcionalment a cada activitat econòmica, la totalitat del teixit econòmic català i la seva territorialitat, manifestant:

Primer. Que reiterem el contingut de la nota de premsa emesa el passat dijous 25 de febrer, i que reproduïm al final, destacant el rebuig sense pal·liatius als referits actes vandàlics amb el qual s’encapçalava la mateixa.

Segon. Que malgrat l’espurna que ha encès aquesta situació s’emmarca en la reivindicació de drets legítims de la ciutadania, hi ha un rerefons socioeconòmic que afecta una bona part de la població, i principalment a la joventut, i en conseqüència ens comprometem a potenciar totes aquelles activitats camerals que ja estan cercant la promoció de l’activitat econòmica per tal que aquesta ajudi a la realització humana i personal de la població i ofereixi oportunitats a aquesta joventut, objectiu clarament recollit en el pla estratègic Catalunya 2030/40 que vàrem presentar a l’inici del nostre mandat i sobre el qual s’està treballant en diferents àmbits i amb primers resultats.

Tercer. Que reclamem la urgent elecció d’un Govern fort i estable amb el qual estructurar la col·laboració que ens mana la normativa cameral vigent, i que volem acomplir, per tal d’afrontar els reptes que l’actual situació de pandèmia ha incrementat notablement. Assenyalar que les Cambres estan amatents a les potencialitats dels anomenats Next Generation Funds EU, havent liderat la presentació de diversos projectes a les manifestacions d’interès fins ara convocades, i a la vegada posem de manifest, un cop més, la imperiosa necessitat d’ajuts directes a les empreses afectades.

Per tot plegat, demanem a totes aquelles persones que formen part dels plenaris camerals, incloses les organitzacions empresarials, la seva màxima implicació aportant les propostes que considerin necessàries per a l’activitat cameral, per ser valorades pels òrgans executius i estructurar aquelles què es considerin prioritàries en funció dels recursos que puguem gestionar en benefici de l’activitat econòmica.

Finalment cridem a tothom a fer front comú per centrar-nos tots en la recuperació i, en aquest sentit, valorem escaients els actes programats de denúncia al vandalisme i als requeriments d’ajuts directes a les empreses. Així mateix reiterem un cop més la reclamació que la prioritat sanitària ha d’anar acompanyada de mesures per salvar el teixit socioeconòmic. Les pèrdues en mitjana durant el 2020 van ser de 78 M€ diàries (càlcul obtingut a partir de l’11,4% de reducció del PIB a Catalunya l’any 2020) i la previsió pel primer trimestre del 2021 és de 46 M€ diaris, segons el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona.

 

Les Cambres manifesten el rebuig sense pal·liatius als actes vandàlics i al pillatge contra els comerços i altres activitats econòmiques durant les manifestacions en defensa de la llibertat d’expressió

● El Consell de Cambres demana a les entitats socials i polítiques un posicionament clar contra els atacs als negocis arreu del territori en els darrers dies.
● Cal un anàlisi profund del malestar que ha provocat aquest desencadenament de la violència i proposar solucions per evitar que es repeteixi
Barcelona, 25 de febrer de 2021. El Consell de Cambres vol expressar la seva preocupació i enèrgica condemna pels actes vandàlics i de pillatge que s’han produït els darrers dies a molts indrets de Catalunya, i mostra el seu suport i solidaritat amb els sectors i activitats afectades.
Això passa, a més, en un moment en que els efectes negatius de la pandèmia estan posant molts negocis contra les cordes. En aquest sentit, exigim de les entitats polítiques i socials un posicionament inequívoc contra els/les autors/es d’aquests fets, que no tenen res a veure amb el legítim exercici del dret de manifestació. També demanem a les autoritats competents una protecció més efectiva dels establiments.
Exigim també el màxim respecte i protecció dels dret de milers de ciutadans/es a manifestar-se lliurement contra les injustificades condemnes a la llibertat d’expressió d’artistes i creadors, i creiem que cal actuar de manera exemplar contra les conductes de determinats servidors públics si aquestes no s’ajusten als protocols establerts.
El Consell de Cambres, en l’exercici de la representació dels interessos generals de l’economia, creu imprescindible prendre les mesures necessàries per evitar el vandalisme i el pillatge, alhora que considera imprescindible que es garanteixin els legítims drets de la ciutadania, i en particular el dret de manifestació. També fa una crida a totes les entitats polítiques i socials a prioritzar i aconseguir aquest objectiu. Això passa necessàriament per un anàlisi profund de la situació i el malestar social que ha provocat el desencadenament de la violència, per evitar que actes com aquests es tornin a repetir.

 

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.