full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Presentació

LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

La Cambra de Comerç de Girona reuneix els representants empresarials escollits a les urnes en el Ple i crea opinió a favor de l’empresa.

 

Obre mercats a l’estranger i facilita totes les tasques d’exportació.

Promou la formació dual i la mediació com a mitjà de resolució de conflictes empresarials.

Informa i assessora les empreses.

Incentiva la innovació i promou les noves tecnologies.

Impulsa la reflexió, l’anàlisi i la reivindicació de les infraestructures que permeten activar l’economia.

Ofereix suport al comerç.

Promou els valors empresarials i premia els establiments històrics.

La Cambra com a corporació de dret públic i òrgan consultiu i assessor de totes les Administracions públiques (Estat, Generalitat, Local) amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena exerceix per Llei les següents funcions:

 • Exercir les competències públiques atribuïdes per les Lleis: Gestionar serveis públics i infraestructures, tramitar programes d’ajuts públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació, gestionar les pràctiques de FP reglada en centres de treball, impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la innovació i el disseny i fomentar la R+D, impartir arbitratge mercantil, nacional i internacional, promoure el tràfic mercantil i certificar usos mercantils, fomentar la normalització lingüística en tots els sectors.

 • Exercir les competències delegades per les Administracions: les funcions i serveis delegats o concedits s’establiran en convenis que fixaran el finançament i les contraprestacions.

 • Representar, fomentar i defensar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació: portar un cens públic de les empreses i dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la demarcació de la Cambra, representar els interessos generals en òrgans administratius i organismes públics relacionats amb els interessos generals econòmics.
 • Prestar serveis a les empreses: realitzar totes les activitats de defensa, suport, foment i desenvolupament del comerç, la indústria i la navegació.

  Llei básica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació

  scrollauto
  Carregant entrades...
  link_magnifier
  #6E787E
  off
  fadeInDown
  loading
  #6E787E
  off