31
gen
Comparteix:

Un estudi sobre l’eficiència energètica en la indústria càrnia que s’ha presentat avui a la Cambra de Comerç de Girona ha detectat, a partir d’un estudi pilot de 13 establiments industrials, que es poden arribar a estalvis energètics de fins al 28% si s’apliquen determinades accions que suposen una inversió que es pot recuperar en uns quatre anys. L’estudi energètic va treballar directament sobre un teixit industrial de 13 establiments industrials del sector carni, en dos àmbits territorials específics, la Garrotxa (Girona) i Osona (Vic-Barcelona). A nivell global, l’estalvi energètic estimat té un valor de 4.017.286 kWh. En base a aquest estalvi energètic, s’ha calculat un estalvi econòmic anual associat de 284.425 €, respecte una inversió de 1.171.694€, la qual cosa suposa un retorn de la inversió mitjà al voltant de 4.21 anys i un estalvi mig per centre del 28% amb un promig de 7 accions voluntàries per centre.

public jornara energia carniL’estudi s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el Departament d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, pel desenvolupament d’actuacions vinculades a la política Industrial Catalana. Belén Tascón, de l’Àrea de desenvolupament empresarial de la Direcció General d’Indústria ha presentat les accions que està portant a terme a la Generalitat, i Domènec Espadalé, president de la Cambra, ha destacat la necessitat d’estalvis energètics que la Cambra ha detectat en les empreses, davant de les puges continuades del preu de l’energia

Per la part d’eficiència energètica, ha presentat els resultats Jordi Coll, d’Energy Tools Consulting SL, empresa amb dilatada experiència en el en auditories energètiques en el sector carni (pimes i grans empreses) i per l’anàlisi de les tendències en la gestió hídrica en el sector carni s’ha comptat amb Xavier Amores, enginyer industrial del clúster de l’aigua (CWP – Cluster Water Partneship).

Durant la jornada s’ha portat a terme una taula rodona amb intervenció de Jana Vila (VILA – ROVIRA), Jordi Coll (AVÍCOLA MARIA) i Pilar Puig (OLOT MEATS), amb moderació a càrrec d’Eudald Casas, d’INNOVACC.

IMG_7822 L’objectiu general de l’estudi va ser conèixer l’estat de situació de la industria càrnia en matèria d’eficiència energètica i de recurs, focalitzant l’estudi en les millores en la producció de fred industrial i en la gestió hídrica. L’estudi es va plantejar com l’inici d’un procés de difusió de bones pràctiques existents en l’actualitat en el sector, per generar un guany de confiança entre les empreses del sector i elaborar un catàleg de tendències i millores pel sector carni en general.

En el cas de l’estudi de l’eficiència energètica, l’objectiu plantejat ha estat obtenir per a cada empresa objecte d’estudi, una primera proposta de pla d’inversió per incrementar l’eficiència energètica en la producció de fred industrial, en els principals processos: túnel de fred, llescats, especejament, cuits, curats, entre altres, que pogués servir de model de bones pràctiques i aixecar de noves, per a la resta d’empreses (en especial de les pimes) del sector carni català.

En el cas de l’estudi de la gestió hídrica, l’objectiu ha estat  posar en coneixement les tendències actuals de les empreses del sector en quant a gestió hídrica eficient. L’estudi vol ser una exposició dels motius, reptes que han mogut als industrials a dur a terme actuacions de millora de sistemes, de processos, problemàtiques resoltes i els resultats obtinguts en matèria de gestió hídrica.

IMG_7817L’estudi d’eficiència energètica es va dur a terme mitjançant visites individualitzades a les empreses objectes d’estudi, durant el mes de Novembre (2016) on es van revisar els elements que composaven els equips de producció de fred industrial i altres elements consumidors d’energia i que amb les millores en terme d’eficiència també podia resultar beneficiosos, a més del fred industrial.  L’estudi es va fer en el sector de forma vertical, des de l’escorxador fins a la preparació d’embotits, per avaluar tota la cadena de producció de la carn.

Es revisaren equips de fred industrial, equips d’aire comprimit, equips de producció d’ACS, millores en reducció de pèrdues (fred, calor, aire comprimit, etc.), recuperadors de calor en equips (fred, aire comprimit i sortides de fums) , il·luminació, equipaments de gestió energètica i equips de diversificació energètica (Fotovoltaica, tèrmica, biomassa, etc.) .

Es va valorar en cada centre la implantació de cinc mesures de millora energètica en els sistemes de fred industrial que son:

 • Implantació de sistemes de vàlvula d’expansió electrònica
 • Desglaç dels evaporadors per gas calent.
 • Control de les temperatures d’evaporació i condensació.
 • Sistemes per condensació flotant (variadors de potència en els condensadors.
 • Incorporació de variadors de freqüència en els compressors.

L’estudi d’eficiència energètica en la producció de fred industrial, va plantejar fer per cada empresa objecte d’estudi una valoració tècnica i econòmica (aproximada) de millores enfocades a l’eficiència energètica i al corresponent estalvi econòmic en la producció de fred industrial, així com el càlcul del seu pay-back associat i el seu estalvi mediambiental. També s’ha generat un document síntesi sobre les diagnosis de millores que es van anar veient al realitzar l’estudi de diagnosi energètica de les empreses objecte de l’estudi. De l’estudi no es pot extreure conclusions de quina tècnica és millor o de millor aplicabilitat doncs les empreses avaluades no són del mateix àmbit, però sí l’estudi ens pot donar una visió àmplia del que hi ha en l’actualitat en el mercat i del que s’està aplicant,  amb resultats positius.

En l’estudi de la gestió hídrica en el sector carni, el CWP (clúster de l’aigua) va seleccionar aquelles empreses amb projectes rellevants, que poguessin servir  per il·lustrar tendències o bones pràctiques en la gestió hídrica en el sector. Es van realitzar visites individuals a aquestes empreses per tal d’obtenir la informació  necessària per descriure els projectes, centrant l’estudi en la gestió i reutilització de l’aigua i en detectar el repte o motiu per implementar la millora, les actuacions desenvolupades, els resultats qualitatius obtinguts per el projecte i els reptes de futur a assolir per part de l’empresa.

Finalment, com a conclusions de l’estudi destaquem:

 • En matèria d’eficiència energètica en producció de fred industrial:
  • Les instal·lacions de fred industrial disposen en tots els centres d’un alt grau d’eficiència i optimització.
  • S’estima el consum associat al fred industrial del 50% del consum total en aquells casos on únicament es genera fred per a temperatures positives. En el cas de demanda per a congelació, la proporció pot augmentar fins al 70%.
  • En la majoria dels centres no existeixen sistemes de mesura parcials ni connectats a cap sistema de gestió que permetin establir la relació de consum i cost associada al fred industrial
  • A nivell global, l’estalvi energètic estimat té un valor de 4.017.286 kWh. En base a aquest estalvi energètic, s’ha calculat un estalvi econòmic anual associat de 284.425 €, respecte una inversió de 1.171.694€, la qual cosa suposa un retorn de la inversió al voltant mitjà de 4.21 anys i estalvi mig per centre del 28% amb un promig de 7 accions voluntàries per centre
 • En matèria de gestió hídrica destacaríem:
  • Cada empresa objecte d’estudi disposa d’una gestió integral de l’aigua característica, amb actuacions específiques destacables, com per exemple:
   • 100% aprofitament de les aigües pluvials i reutilització de les aigües tractades.
   • Instal·lació d’un sistema de cloració online per garantir la qualitat de l’aigua d’entrada i optimització de la depuradora
   • Control i monitorització dels paràmetres en tot el procés de tractament de les aigües, des de l’entrada fins a la sortida
   • Cooperació per l’optimització dels costos i de les inversions i remodelació d’una EDAR municipal en desús.
 • Optimització dels consums energètics de la depuradora.
 • Amortització de les inversions per millora del procés de tractament i reducció de costos per millora de la qualitat.
 • Tractament de les aigües residuals amb filtre verd amb integració paisatgística.
 • Com a reptes de futur identificats a nivell global entorn a la gestió integral de l’aigua en el sector carni a Catalunya , es poden destacar els següents reptes generals i específics:
  • Gestió d’un volum elevat d’aigua a causa de l’elevat consum associat al procés.
  • Pressió ambiental creixent i conscienciació social
  • Instal·lacions en molts casos realitzades de fa molts anys.
  • Recursos escassos per la gestió hídrica (focus en la producció)
  • Millorar el tractament preventiu per tal d’evitar tractaments correctius forçats
  • Especificacions del territori – Situació geogràfica compromesa amb el territori.
  • Apreciació generalitzada per part del sector, que l’aigua no és part del negoci
  • Disposició d’aigua de qualitat a l’entrada de procés i disminució en el consum en tots els processos (sistematització del control i monitorització dels consums i dels punts de control).
  • Increment de fonts alternatives a les convencionals per reduir els costos associats a l’aigua d’entrada i garantir la disponibilitat.
  • Millora i optimització del tractament de les aigües residuals que permeti absorbir la variabilitat característica del sector en quant a puntes de càrregues i efecte directe del procés productiu; millora en el tractament de les olors i sorolls en les plantes i reducció del cost global d’operació i manteniment de la depuració.
 • Increment del reciclatge- regeneració i reutilització en el sector carni, per reducció de les restriccions de la normativa en reutilització d’aigua en el sector alimentari, reducció en els costos associats i inversions, increment de la garantia de qualitat i acceptació pública.
0 No hi ha comentaris

Comments are closed.