29
des
Comparteix:

La Cambra de Comerç de Girona manifesta de forma clara i rotunda la seva disconformitat envers les mesures fiscals aprovades recentment pel Govern, que atemptem contra els principis jurídics bàsics de qualsevol país desenvolupat.

S’està finançant el dèficit pressupostari de l’Estat amb la tresoreria de les empreses. Considerem un fet lamentable que en els darrers dies de l’exercici es canviïn les regles de joc cercant un increment de la recaptació, conseqüència de la incorrecta planificació pressupostària.

Les empreses, que planifiquen la seva activitat amb pressupostos anuals,  han de suportar decisions del Govern que modifiquen les condicions i poden provocar importants desviacions en els mateixos.

El Reial decret-llei 3/2016, de recent publicació,  aprova tota una sèrie de mesures, algunes de les quals ja són d’aplicació per l’exercici  2016.

Concretament, les que afecten a l’Impost sobre Societats del 2016 són:

– La limitació a la compensació de les bases imposable negatives (entre el 60% i 25% de la base imposable, en funció de la xifra de negoci).

– La limitació a l’aplicació de deduccions per doble imposició generades o pendents de compensar (50% de la quota de l’exercici).

– La reversió de les pèrdues per deteriorament de valor de les participacions  que varen ser fiscalment deduïbles abans de l’exercici 2013, que haurà de fer-se per un import mínim anual, de forma lineal en 5 anys.

Fets com aquest creen un gran desconcert i inseguretat a les empreses que estan a les portes del tancament de l’exercici 2016 i veuen afectades les seves previsions,  planificació d’inversions i activitat empresarial.

Aquestes mesures que limiten la compensació de bases imposables negatives i  obliguen a la reversió de deterioraments atempten clarament al principi de capacitat econòmica establert a l’article 31.1 de la Constitució.

Amb efectes 1-1-2017:

No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les retencions ni pagaments a compte d el’IRPF, ni els pagaments a compte de l’Impost de Societats, ni els tributs repercutits, és a dir, ni l’IVA.

Aquesta mesura afecta de ple a les empreses que van justes de tresoreria, no podran ni fer la sol·licitud, si la fan no serà admesa i entrarà directament en via executiva amb el corresponent recàrrec. A part, per aquest fet, se’ls denegarà l’ajornament de qualsevol altre impost. Tot això comportarà frenada d’inversions,  augments d’insolvències i possiblement de l’economia submergida, tot el contrari del que realment interessa.

Cal afegir, que  el Govern de l’Estat també ha decidit, en la mateixa norma,  a partir del 2017, augmentar un 3% les bases màximes de cotització i un 8% les mínimes.

Això suposa un increment automàtic dels costos laborals per les empreses que difícilment ajudarà a la creació de més ocupació.

Comments are closed.