full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Programa Pime Cibersegura

Programa Pime Cibersegura

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Una manera de fer Europa

CONVOCATÒRIA 2024

 

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el 8 de juliol a les 9:00h (registre només per Seu Electrònica) i finalitza el 31 d’octubre de 2024, o fins esgotar el pressupost.

El Programa Pime Cibersegura té com a objectiu principal impulsar l’ús segur i fiable del ciberespai, protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promoure el progrés socioeconòmic, així com reactivar la seva activitat.

Per assolir aquests objectius, el Programa Pime Cibersegura ofereix a les empreses participants un conjunt de suports segons les seves necessitats i característiques. Aquests suports poden ser en forma de servei de diagnòstic individualitzat i/o d’ajuts per al desenvolupament dels seus plans d’implantació de solucions innovadores.

 

Els avantatges que Pime Cibersegura proporciona a les empreses participants es resumeixen a continuació:

  • Inversió mínima
  • Millora de la productivitat i de la gestió de processos
  • Millora del posicionament de l’empresa
  • Millores econòmiques: estalvi de costos/temps, reducció de càrregues, augment d’ingressos…
  • Major capacitat innovadora

 

FASE I: DIAGNÒSTIC ASSISTIT EN PIME CIBERSEGURA

 

Aquesta fase consisteix en l’elaboració d’un Diagnòstic Assistit, on es durà a terme una anàlisi exhaustiva del nivell de Pime Cibersegura de la pime i les seves possibilitats de millora de la protecció mitjançant l’estudi de la seva dependència de les TIC, riscos cibernètics als quals s’exposa, cultura de seguretat de la informació i protocols d’actuació, que permet conèixer la situació de l’empresa destinatària. L’anàlisi tindrà en compte aspectes tècnics, organitzatius, regulatoris i normatius, entre d’altres.

A més, s’analitzarà: la infraestructura tecnològica implantada a l’empresa i les característiques particulars de la seva utilització, el grau de conscienciació de la direcció en matèria de Pime Cibersegura, el coneixement i la capacitació del conjunt de l’ empresa, així com, la capacitat de l’ empresa per dur a terme projectes.

També s’estudiarà l’ adopció de procediments i solucions tecnològiques que permetin mitigar o eliminar els regs associats a l’ús d’equips connectats a internet, així com les metodologies utilitzades per garantir el compliment de bones pràctiques per part dels empleats i terceres parts involucrades en el tractament d’informació o la utilització de tecnologies de la informació.

Com a punt final al procés de diagnòstic s’estudien les mesures de protecció en matèria de Pime Cibersegura instaurades i s’avalua el grau de compliment de la normativa i legislació vigent.

Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.

El diagnòstic és totalment gratuït per a l’ empresa.

 

FASE II: AJUDES PER AL PLA PERSONALITZAT I IMPLANTACIÓ (PPI).

 

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’import màxim finançable és de 4.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat. El cost elegible associat a la implantació dels plans d’acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 4.280,00 € per empresa (4.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats).

Aquest import serà prefinançat al 100% per l’empresa, qui rebrà posteriorment un ajut, conforme al percentatge de cofinançament de FEDER definit en la convocatòria d’ajuts.

Aquesta segona fase preveu també actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà la PIME per facilitar l’apropiació i aprofitament de l’implantat). El personal cameral durà a terme tasques tant d’execució com de coordinació de les actuacions. Aquest seguiment no té cost per a l’empresa.

El termini màxim per al desenvolupament de la fase d’ ajuts és de 6 mesos.

 

Els requisits per ser beneficiari del Programa són, entre d’altres:

  • Ser una petita i mitjana empreses, segons la definició de pime recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014
  • Estar donada d’alta en el Cens de l’ Impost d’ Activitats Econòmiques en l’activitat objecte de subvenció abans de l’ 1 de gener de 2022.
  • Tenir una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l’última anualitat.
  • Tenir el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona o la Cambra de Comerç de Palamós, de conformitat amb les dades recollides al cens.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

 

La totalitat de requisits per ser beneficiari del Programa es poden consultar en el document adjunt en la present pàgina web “Convocatòria d’ajudes Pime Digital 2024”.

.

Més informació:

Telf.: 972 41 85 10
Email: area.digital@cambragirona.org

.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off