25
mai

La Cambra de Comerç d’Espanya, la Cambra de Comerç de Girona i Banc Santander convoquen el Premi Pime de l’Any 2017. Aquests premis pretenen reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses de les comarques gironines, l’activitat de els qualsbaner premio pime del año és fonamental per a la creació d’ocupació i riquesa a nivell local.

CATEGORIES.

S’estableix una única categoria:

  • Pime de l’any 2017 de Girona

 

BASES DEL PREMI PIME DE L’ANY 2017

PRIMERA. CANDIDATS

Podran participar com a candidats al PREMI PIME DE L’ANY 2017 totes les empreses amb menys de 250 empleats i / o menys de 50 milions de facturació anual en l’últim exercici (2016) i la seu social estigui a les comarques gironines.

 

SEGONA. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. DOCUMENTACIÓ

Les pimes podran presentar la seva candidatura indicant els mèrits que considerin en relació amb els criteris establerts en l’apartat tercer d’aquestes bases.

Per participar com a candidat serà necessari omplir la informació requerida utilitzant el formulari d’inscripció disponible a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Girona. En l’esmentada pàgina web s’oferirà tota la informació referent a la convocatòria, bases, instruccions, jurat, etc. La mera presentació de les candidatures en temps i forma bastarà per a la seva acceptació en el procés de valoració i selecció del PREMI PIME DE L’ANY 2017.

Els participants hauran d’haver llegit les presents bases i marcar la casella corresponent, que implica a tots els efectes l’acceptació expressa i íntegra de les mateixes. Per presentar les candidatures no s’exigirà documentació acreditativa de la informació proporcionada, encara que aquesta podrà ser sol·licitada posteriorment als participants que resultin seleccionats per a la fase final.

 

TERCERA. MÈRITS CONSIDERATS

Els criteris de valoració dels mèrits dels candidats tindran en compte l’increment d’activitat i millora de resultats de l’empresa; la creació d’ocupació, prestant especial atenció a la qualitat del mateix; la internacionalització de l’empresa; la introducció d’innovacions, i l’adopció de mesures de formació per als treballadors.

En concret es valorarà:

  1. Facturació i beneficis el 2016 i variació respecte a l’any anterior
  2. Creació d’ocupació en 2016 i variació sobre l’any anterior, així com creació d’ocupació indefinida en 2016 i variació sobre l’any anterior.
  3. Accions d’internacionalització dutes a terme per l’empresa en 2016 i variació sobre l’any anterior: evolució de les exportacions i / o inversions exteriors, obertura de nous mercats, exportació de nous productes:
  4. Accions d’innovació dutes a terme per l’empresa en 2016 i variació sobre l’any anterior: introducció d’innovacions en productes, serveis o processos i recursos financers i humans dedicats a la innovació
  5. Accions de formació dutes a terme per l’empresa per als seus treballadors en 2016 i variació sobre l’any anterior.

 

QUARTA. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

El termini de presentació de les candidatures començarà el dia 24 de maig de 2017 i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2017.

La presentació de candidatures es realitzarà a través del formulari d’inscripció publicat a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Girona.

 

CINQUENA. ACCÉS A LA FASE FINAL I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

A partir l’1 de juliol de 2017, el jurat valorarà les diferents candidatures presentades i seleccionarà tres finalistes que es donaran a conèixer durant el mes de setembre.

El nom del guanyador es farà públic durant la cerimònia de lliurament del premi que se celebrarà en una data per determinar a partir del mes d’octubre.

L’organització pot demanar als seus possibles finalistes qualsevol informació complementària que acrediti la informació proporcionada i els mèrits amb què ha concursat, amb l’antelació suficient per poder realitzar els seus treballs de valoració. La no aportació d’aquesta documentació, la seva manifesta insuficiència o la negativa a aclarir incoherències que es considerin importants per part de l’organització tindran com a conseqüència l’eliminació de la candidatura.

 

SISENA. COMPOSICIÓ DEL JURAT I DECISIONS

El Jurat estarà format per un representant de la Cambra de Comerç de Girona, que actuarà com a president; un representant de la Cambra de Comerç d’Espanya; un representant de la Delegació Territorial de Banco Santander Girona i un representant del diari El Punt.

El jurat serà sobirà de les seves decisions i gaudirà de plena autonomia en l’elecció de les candidatures guanyadores. A més, interpretarà i completarà les bases d’aquests premis, suplint les seves possibles llacunes i resolent els dubtes que puguin plantejar-se. Els acords del jurat es prendran per majoria. En cas d’empat serà diriment el vot del president del jurat. La decisió del jurat es farà públic en l’acte de lliurament de premis, serà inapel·lable i contra aquest no pot interposar cap recurs. L’acceptació d’aquestes bases implica la renúncia expressa a qualsevol reclamació, tant sobre el procés de selecció de les candidatures com respecte a les decisions del jurat.

 

SETENA. PREMIS

El premi consistirà en un diploma acreditatiu per al guanyador i els finalistes.

 

VUITENA. LLIURAMENT DEL PREMI PIME DE L’ANY 2017

La data, lloc i hora de la cerimònia de lliurament dels premis seran anunciats en la pàgina web de la Cambra de Comerç de Girona.

 

NOVENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I Protecció de dades personals

La participació en el PREMI PIME DE L’ANY 2017 implica l’acceptació íntegra i incondicional de les presents bases. Les persones que facilitin dades de caràcter personal amb motiu de la presentació de la seva candidatura al PREMI PIME DE L’ANY 2017, consenten expressament la incorporació d’aquestes dades, a un fitxer del qual seran responsables la Cambra de Comerç de Girona i el Banc Santander, així com el seu tractament i utilització en la gestió operativa del PREMI PIME DE l’ANY 2017. Els guanyadors consenten automàticament, en acceptar el premi, en la utilització per part de la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç d’Espanya i Banc Santander de la seva imatge corporativa i nom complet en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre tipus de difusió, de la naturalesa que fos, amb fins comercials, informatius o promocionals, sempre que hi hagi relació amb el PREMI PIME DE l’ANY 2017. Els participants en el PREMI PIME DE l’ANY 2017 les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1.720 / 2007 de 21 de desembre.

Comments are closed.